Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Позичальник зобов’язаний у строки, визначені кредитним договором, погасити перед Фінансовою установою всю заборгованість за цим договором.

Позичальник згідно умов кредитного договору має право  здійснювати дострокове погашення кредиту.

Невиконання або неналежне виконання позичальником умов кредитного договору є підставою для дострокового повернення кредиту Фінансовій установі та сплати відсотків за користування кредитом, нарахованих штрафів та пені.

Фінансова установа має право відмовитися від надання позичальнику передбаченого цим договором кредиту, а також вимагати від позичальника негайного дострокового погашення наданого кредиту, відсотків, інших платежів та можливих штрафних санкцій за кредитним договором, у разі:

- позичальник протягом обумовленого в кредитному договорі терміну від дати отримання вимоги Фінансової установи про надання додаткових засобів забезпечення виконання зобов’язання згідно з умов Кредитного договору не надасть таких засобів, та/або

- запропоновані засоби не влаштують Фінансову установу, та/або

- позичальник відмовиться (незалежно від причин такої відмови) від своєчасного укладення договорів, визначених умовами кредитного договору та/або

-  позичальник прострочив сплату мінімально необхідного платежу більш  ніж на строк, зазначений в кредитного договорі;

- в інших випадках, передбачених законом або кредитним договором.

Фінансова установа також  має право вимагати від позичальника документи, що підтверджують його поточний фінансовий стан;  звернути стягнення на заставлене майно у розмірі наданого кредиту, заборгованості по сплаті відсотків, неустойки, збитків та інших витрат Фінансової установи, у порядку, визначеному кредитним договором, договором іпотеки та чинним законодавством України у випадку непогашення суми, зазначеної у письмовій вимозі про дострокове повернення позичальником кредиту, сплату ним відсотків за користування кредитом з нарахуванням можливих штрафів та пені, по закінченню терміну, визначеного умовами Кредитного договору з дати надіслання або вручення такої вимоги.

ООО «ФКГ «Чайка» | 2012 г.